Kategorilerim

Bilim

bal

Diğer İçeriklerim (122)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (6)

20. yüzyılda Bilim ve Teknoloji

2014-07-17 19:31:00

1900 Mendel yasalarının do¤rulu¤u deneylerle kanıtlandı. 1822’de Avusturya’da doğan Gregor Mendel 1856 yılında kalıtımla ilgili çalıflmalarına bafllamıştı.. Bezelyelerle yaptığı deneyler sonunda kalıtım yasalarını ortaya atan Mendel, kalıtımbilimin  (genetiğin) doğmasğna olanak sağlamışltır. 1900 ilk radyonun yapilişi. Elektromanyetik dalgaların varlığını 1864 yılında James Clerk Maxwell ortaya koymuştu. Guglielmo Marconi’yse dalgaları ilkin 9 m, sonra da 275 m ve 3 km’lik uzakl›klara iletmeyi baflardı. 1901’de de Atlas Okyasu’nun ötesine ilk mesajını ulaştırdı.. 1900 Günümüzde Planck Sabiti olarak adlandırılan eylem kuantumunu, Alman fizikçi Max Planck buldu. ışıma olgusunda enerjinin sürekli biçimde de¤il, enerji paketleri biçiminde kesikli olarak ortaya çıktığı varsayımını yapan Planck, herbiri belirli bir enerji miktarını içeren paketlere kuantum adını verdi ve bir kuantumun enerjisinin ışınımın frekansıyla orantılı olduğunu öne sürdü. Bu teori fizikte bir devrim niteliği taşıyordu ve 20. yüzyıla damgasını vuran kuantum mekaniğinin başllangıcı oldu.   1900 Günümüzde Planck Sabiti olarak adland›r›lan eylem kuantumunu, Alman fizikçi Max Planck buldu. Ifl›ma olgusunda enerjinin sürekli biçimde de¤il, enerji paketleri biçiminde kesikli olarak ortaya ç›kt›¤› varsay›m›n› yapan Planck, herbiri belirli bir enerji miktar›n› içeren paketlere kuantum ad›n› verdi ve bir kuantumun enerjisinin ›fl›n›m›n frekans›yla orant›l› oldu¤unu öne sürdü. Bu teori fizikte bir devrim niteli¤i tafl›yordu ve 20. yüzy›la damga... Devamı